Seria "Un Om numit Isus" - Partea 5 - A refuzat să cedeze în faţa ispitei – se alimenta cu putere din Cuvântul lui Dumnezeu

Serie de mesaje alcătuite şi adaptate de Nick Laurenţiu Nica

Partea 5 - A refuzat să cedeze în faţa ispitei - se alimenta cu putere din Cuvântul lui Dumnezeu

Matei 4

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis:
Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”„De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.” Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis: „Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.” Atunci diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-I slujească. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina.” De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi frați: pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. El le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.” Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după El. De-acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați: pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. Și îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după El. Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria; și aduceau la El pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri: pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi; și El îi vindeca. După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.”

1. Dintre două opţiuni – de a ceda sau a birui – Isus a ales cea de a birui înaintea ispitei.

- A răspuns diavolului cu Cuvântul lui Dumnezeu (v. 4 – „Este scris”)

- A recunoscut autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu – prin a nu-L folosi pentru a-şi face propria doctrină (v. 6, 7)

- A onorat Cuvântul lui Dumnezeu – numai Dumnezeu este vrednic de închinare (v. 9, 10)

2. Isus a predicat Cuvântul lui Dumnezeu 

- v. 17 – activ + semne şi minuni (v. 23-25)

- Era şi este puterea lui Dumnezeu (Romani 1:16a, „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” – sublinierile îmi aparţin)

- Era şi este arma lui Dumnezeu (Evrei 4:12, „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.”)

3. Isus a chemat / învăţat pe alţii biruinţa prin Cuvânt

- Chemarea ucenicilor (v. 18-22)

- Pavel a avut acelaşi principiu (2 Timotei 2:22, „Și, ce-ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.”)

Concluzie:

Fie ca Cuvântul lui Hristos să locuiască în noi; fie ca vieţile noastre să fie întărite prin El, ca atunci când trecem prin ispite să biruim prin Cuvântul lui Dumnezeu:

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:16-17)

"Un Om numit Isus"Notă: Materialul de mai sus şi seriile următoare sunt preluate din cartea electronică cu acelaşi nume, "Un Om numit Isus" scrisă de Nick Laurenţiu Nica. Cartea în format electronic (PDF) este disponibilă aici.

Înapoi la curprins | Partea 6 - A vorbit despre cinstea lui Dumnezeu
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.