12 rugăciuni puternice inspirate de apostolul Pavel

mâini, rugăciune - foto de pe crosswalk.comÎn articolul anterior am scris pe scurt cam cum ne simțim noi când salutăm pe cineva. Rostim vorbe pe care nu prea ne dăm seama ceea ce sunt, fie că sunt vorbe intenționate sau nu. În viața de rugăciune uneori procedăm cam la fel. E ca și când am arunca cu săgeți stând cu ochii închiși... rostești câteva cuvinte către ceruri și te minunezi dacă ai lovit ținta progresului. Speri ca ceva să se fi realizat....

De fapt, pentru ce te-ai rugat? Te-ai minunat dacă Dumnezeu îți aude rugăciunile tale, dacă ele contează?

Am realizat, după ce am gândit puțin, că nu mai vreau ca simplele mele cuvinte doar să atingă cerul, ci vreau ca ele să miște puterea cerului în dreptul meu. Vreau să mă rog știind că tot ceea ce sunt eu are nevoie de El. Vreau ca tot ceea ce transmis sus spre cer să se întoarcă înapoi cu o asemenea tărie, cu amprenta lui Dumnezeu să fie clar întipărită pe fiecare cuvânt rostit de mine. Ba mai mult, vreau ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ, nu pentru că aș fi eu bun (departe de mine aceasta), ci pentru că El e bun, tare bun, și mai mult decât destul.

Vreau ca Dumnezeu să atingă chiar și cele mai mici detalii din viața mea și din viețile celor pe care-i iubesc. Vrei și tu același lucru?

Chiar m-am întrebat cum să fiu eficient în rugăciune. Când mă gândesc la acest aspect, dacă a existat vreodată un luptător în rugăciune, acesta a fost Pavel. Dacă a existat vreodată un bărbat care să fi mișcat acul acestei lumi (pe lângă Isus), acesta a fost Pavel. Și dacă a exista vreodată un bărbat care s-a rugat cu putere, acesta a fost Pavel.

Ce s-ar întâmpla dacă te vei ruga precum apostolul Pavel?

Dumnezeu m-a pus să caut răspunsul la această întrebare. Apoi am cercetat fiecare rugăciune rostită de Pavel (pe care o veți descoperi mai jos) pentru a descoperi esența puterii lui Dumnezeu ascunsă în cadrul cuvintelor sale. Ceea ce am descoperit eu sunt 12 categorii de rugăciune. Sper că vă vor binecuvânta la fel de mult cum m-au binecuvântat și pe mine!

12 rugăciuni de putere inspirate de la apostolul Pavel:

1. ”Doamne, îți mulțumesc pentru ceilalți. Te rog să-i umpli - pe ei și pe mine de asemena - cu cunoștința voii Tale, cu înțelepciune și înțelegere. Ba mai mult, fie ca eu să ajung la alții cu dragoste, prin rugăciune, în timp ce clădim unitatea.”

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. (Filipeni 1:3-6)

Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârșit fericirea să vin la voi. (Romani 1:8-10)

De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. (Efeseni 1:15-16)

De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. (Coloseni 1:9-10)

Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos! (1 Tesaloniceni 1:2-3)

Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Isus; pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. (Romani 15:5-6)

Domnul să-Și verse îndurarea peste casa lui Onisifor; căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul „în ziua aceea”. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. (2 Timotei 1:16-18)

2. ”Doamne, fie ca și alții să fie mântuiți. Fie ca ei să înțeleagă plinătatea dragostei Tale.”

Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. (Romani 10:1)

Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. (Filimon 1:4-7)

3. ”Fie ca viața mea și a celor din jurul meu să fie umplute spre măsura plinătății lui Dumnezeu (prin dragoste, speranță, putere, tărie, credință, har și îndurare). Și prin aceasta fie ca numele Tău să fie glorificat.”

Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. (Romani 12:12)

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplinește totul în toți. (Efeseni 1:15-23)

…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. (Efeseni 3:14-21)

Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toți sfinții Săi. (1 Tesaloniceni 3:12-13)

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 1:11-12)

Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți! (2 Tesaloniceni 3:16)

4. ”Fie ca puterea lui Isus Hristos să vă umple în mod continuu cu bucurie, har, pace și speranță, prin Duhul Sfânt. Încurajează inimile noastre, Doamne Dumnezeule, ca noi să putem fi plăcuți Ție.”

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde! (Romani 15:13)

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi. (1 Corinteni 16:23)

De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:9-14)

Şi însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun! (2 Tesaloniceni 2:16-17)

5. ”Fie ca inimile noastre să fie în rugăciune continuă. Să deschideți uși către mesajele noastre, ca noi să proclamăm pe Isus. Ca noi să-i împrospătăm pe alții. Fie ca tainele Domnului Isus Hristos să fie deschise în timp ce noi transmitem fără teamă evanghelia.”

Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. (Coloseni 4:2-4)

Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți; și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți! Amin. (Romani 15:30-33)

Rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. (Efeseni 6:19-20)

6. ”Dumnezeule, slavă fie adusă numelui Tău pentru toată bunătatea Ta. Toată bunătatea este a Ta. Te lăudăm pentru ceea ce ești Tu, pentru ceea ce faci și felul cum ne-ai binecuvântat cu statura nouă în care ne-ai pus să stăm în Hristos Isus.”

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Şi nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. (2 Corinteni 1:3-7)

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere... (Efeseni 1:3-8)

7. ”Ție îți aducem toate mulțumirile, Dumnezeule. Tu faci toate lucrurile, Tu aduci viață și ne dai speranță. Mulțumim că ne îmbogățești, că ne ți și ne echipezi cu binecuvântări spirituale. Nu ducem lipsă de nimic. Te lăudăm.”

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? (2 Corinteni 2:14-16)

Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. (1 Corinteni 1:4-9)

Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că, dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți; și-i face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9:12-15)

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

8. ”Dumnezeule, vindecă-ne. Dacă nu vedem vindecare, rostește adevărul Tău în inima noastră. Fie ca noi să știm că tot ceea ce ne dai Tu este mai mult decât destul și că Tu încă lucrezi în noi.”

De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” (2 Corinteni 12:8-9a)

9. ”Tată, fie ca sfințenia și dragostea să propășească. Sfințește-ne tot mai mult.”

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. (Filipeni 1:9-11)

Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău; nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari; și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. (2 Corinteni 13:7-9)

Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. (1 Tesaloniceni 5:23-24)

10. ”Dumnezeule, fă ca harul să abunde în mine, către mine și prin mine.”

Fraților, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! (Galateni 6:18)

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toți! (Filipeni 4:23)

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! (1 Tesaloniceni 5:28)

Domnul Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! (2 Timotei 4:22)

Harul să fie cu voi cu toți! (Tit 3:15b)

11. ”Protejează Doamne pe cei pe care-i iubesc și pe mine. Și întărește-ne”

Și ne rugăm să fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi; căci nu toți au credința. Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos! (2 Tesaloniceni 3:2-5)

12. ”Dumnezeule, din nou, strigăm cu mulțumire către Tine, Tată. Mulțumim că ne binecuvântezi cu abilitatea de a sluji altora.”

Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui (1 Timotei 1:12)

Materialul de mai sus a fost alcătuit și compilat de Kelly Balarie (foto alăturat), apărut în site-ul CrossWalk.com. Kelly este adesea numită o ”Majoretă a Credinței”, încurajează pe alții să trăiască cu pasiune și cu scop. Deși ea a trecut și a suferit diferite încercări mintale, fizice și financiare, ea a descoperit planul unic al lui Dumnezeu în acele locuri întunecate. Dacă citați acest material în altă parte, rog să păstrați toate link-urile din el și această notă de final, oferind sursa citării, adică acest blog. Mulțumesc![no-sidebar]Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.